Til våre prosjektledere og samarbeidspartnere

rsz korona-bilde

Til våre prosjektledere og samarbeidspartnere

Informasjon om hvordan stiftelsen forholder seg til spørsmål knyttet til den situasjonen som er oppstått.
TFS har stor forståelse for at korona-situasjonen og tiltakene som er iverksatt for å øke kapasiteten i helsevesenet og samtidig hindre smittespredning, kan sette mange av våre prosjektledere og prosjektansvarlige i en utfordrende situasjon.
Stiftelsen ønsker å tilrettelegge for en best mulig prosjektgjennomføring gitt situasjonen og har tillit til at våre samarbeidsparter og prosjektledere håndterer utfordringer som måtte oppstå på best mulig måte for prosjektene.

For prosjekter med oppstart i 2020

For prosjekter som har fått invitasjon til avtaleinngåelse ber vi om at stiftelsen kontaktes dersom koronavirussituasjonen gjør det vanskelig å ferdigstille avtaledokumenter som forutsatt. Vi ønsker å bidra til at prosjekter kommer raskt i gang.
Prosjektledere for nye prosjekter hvor prosjektavtale er inngått, men hvor oppstart av forskningsaktiviteten vil bli påvirket vesentlig, bes kontakte stiftelsen snarlig.

Pågående prosjekter

Vi regner med at det vil være variasjoner mellom prosjekter når det gjelder om og hvordan fremdrift og gjennomføring av prosjektplaner påvirkes. Der det er aktuelt bør prosjektleder vurdere hvilke tilpasninger som kan gjøres for å opprettholde et høyest mulig aktivitetsnivå i prosjektet, selvsagt styrt av prosjektets faglige målsettinger som angitt i prosjektavtalen.
Når det gjelder rapportering, ønsker vi kun meldinger i tilfeller der prosjekter står i fare for å ikke kunne gjennomføres. Da ønsker vi å få beskjed så raskt som mulig. Andre prosjekter bes melde inn eventuelle endringer og avvik fra prosjektplanen i forbindelse med den årlige rapporteringen. Når den tid kommer har man sannsynligvis også et bedre grunnlag for å vurdere behov for eventuelle justeringer.

Det viktigste i denne situasjonen er å ivareta folkehelsen og bidra til at samfunnet klarer å håndtere pandemien så godt som mulig. Prosjektledere og prosjektmedarbeidere som helt eller delvis må omdisponere sin tid for å arbeide i helsevesenet under pandemien, skal være trygge på at stiftelsen vil være fleksibel når det gjelder eventuelle behov for forlenget prosjektperiode eller forskyvninger i sluttdato for stipendiater / Post Doc-er. Samtidig vil vi minne om at TFS-midler skal benyttes til gjennomføring av forskningsplanen, jf. prosjektavtale – ikke annen virksomhet. For eksempel skal TFS-finansiering av stipendiater som nå bidrar i spesialisthelsetjenesten settes på vent til forskningsaktiviteten gjenopptas. Sykehusene har egne ordninger for avlønning av de som omdisponeres for arbeid med pandemien.

Stiftelsens bevilgning til prosjektet vil normalt ikke bli utvidet selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Vi kan imidlertid for en begrenset tidsperiode endre fordelingen av kostnader over tid. Ta eventuelt kontakt i god tid før fakturadato dersom dette er aktuelt.

Ved andre spørsmål om mulige prosjektendringer som følge av koronasituasjonen, kontakt i første omgang post@tfstiftelse.no. Vi vil prøve å finne løsninger for det enkelte prosjekt innenfor den fleksibiliteten vi har. Det kan imidlertid ta noe lengre tid enn ellers å behandle forespørsler grunnet de uvanlige omstendighetene.

3.4.2020

Illustrasjon: Gerd Altmann, pixabay