Strategisk rekruttering ved UiT; TFS Starting Grant programmet viser seg å være et godt verktøy for universitetet

tfs-kandidater-v2-3

Strategisk rekruttering ved UiT; TFS Starting Grant programmet viser seg å være et godt verktøy for universitetet

Stiftelsen gjennomførte høsten 2020 en intern evaluering av TFS Starting Grant programmet, med intervju av 17 personer i ulike stillinger på UiT inkludert et utvalg av aktive TFS Starting Grant kandidater. Målsetningen med evalueringen var å få tilbakemelding om hvordan TFS Starting Grant programmet fungerer for UiT og for kandidatene, samt få et inntrykk av hvordan kandidatene lykkes ved UiT (akademiske «tellekanter» som publikasjoner og søknader).

Evalueringen viser at TFS Starting Grant programmet har høy legitimitet og ordningen i seg selv har bidratt til mer strategisk tenking rundt rekruttering ved fakultetene. Rektor Anne Husebekk oppsummerer engasjert at TFS STG programmet har vært en «game-changer» for UiT – programmet har vært en enorm hjelp for å rekruttere fremtidige eksellente forskningsledere til sentrale forskningsområder ved UiT.  

Fig. 1 Nye tildelinger av TFS Starting Grant ble offentliggjort på TFS årsmarkering på MH-bygget i november 2019. Anne Husebekk (rektor UiT), Audun Theodorsen, Tone Huse, James McCutcheon, Sveinung Hole (styreleder TFS)

Om TFS Starting Grant programmet

TFS har hatt 5 utlysninger i TFS Starting Grant programmet i perioden 2016-2020 (mer info om programmet og kandidatene finnes på TFS sin hjemmeside). Programmet skal fremme rekruttering av fremragende unge forskere til UiT og gir bidrag til finansiering av forskningsprosjekter med 4 års varighet. De utvalgte gis mulighet til å bygge opp en egen forskningsgruppe og realisere sitt drømmeprosjekt godt forankret i UiT’s strategi. Hovedmålsetning for TFS Starting Grant programmet er å tilby UiT en ordning slik at universitetet kan styrke sin strategiske rekruttering av yngre forskere til fagområder som står foran et sentralt rekrutteringsbehov om 3-5 år, eller til fagområder som UiT prioriterer å bygge opp. Programmet kan også benyttes til å beholde sterke kandidater ved UiT. Ambisjonene for programmet er at kandidatene skal bli universitetets fremtidige forskningsledere.

En typisk TFS Starting Grant kandidat har gjennomført 1-2 Post Doc perioder etter doktorgraden, er under 40 år når de søker, deres forskning er aktuell og av internasjonal toppkvalitet, de har internasjonale samarbeidspartnere, og de har ambisjon om å bli tilsatt i fast vitenskapelig stilling i løpet av prosjektets periode. Hvert TFS Starting Grant prosjekt blir typisk tildelt 11-12 millioner kr fra stiftelsen, og tilsvarende sum samlet fra universitetet og gaveforsterkningsordningen.

tfs-kandidater-v2-3

Fig. 2 Tromsø forskningsstiftelse har finansiert 14 TFS Starting Grant kandidater med til sammen 162 millioner kr. Det ble tildelt 3 nye TFS Starting Grant prosjekter i 2020 og disse er ikke med i evalueringen eller tallmaterialet ang publisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunn fra evalueringen

Stiftelsen fikk utelukkende positive tilbakemeldinger i evalueringen. Fakultetene melder at de bruke programmet – i større eller mindre grad – som et strategisk virkemiddet for å rekruttere eksellente kandidater. Fakultetene melder at de er svært fornøyde med de kandidatene som er rekruttert til nå, og at de bidrar sterkt til å gjøre gode forskningsgrupper enda bedre.

Hovedkonklusjonene fra evalueringen kan oppsummeres med punktene:

  • Programmet treffer godt og har bidratt til mer strategisk tenkning rundt rekruttering ved UiT.
  • UiT har gjennom programmet lykkes med å tiltrekke seg unge forskere, der mange allerede er etablert som forskningsledere ved UiT eller som er i ferd med å bli det.
  • Kandidatene opplever programmet som attraktivt, men det er usikkerhet knyttet til avslutning og overgang til fast vitenskapelig stilling.

Fakultetene melder at de vurderer nøye hvem som får søke ettersom dette utgjør en langsiktig og kostbar finansiering også for fagmiljøene. Mot slutten av TFS Starting Grant prosjektene forplikter UiT seg til å lyse ut en fast vitenskapelig stilling innen kandidatens fagfelt, og fakultetene trekker frem at det er viktig at personene som nomineres har de rette kvalifikasjoner, motivasjon og akademiske meritter til å bli en fremtidig forskningsleder. I UiT sin strategi mot 2022 står det at de skal være et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regional, nasjonalt og internasjonalt. UiT har mange forskere/fagmiljøer som er verdensledende på arktiske spørsmål, og det er derfor naturlig at flere av disse blir rekruttert regionalt.

Anbefaler bruk av innstegsstillinger

Kandidatene opplever programmet som attraktivt, men det er usikkerhet knyttet til avslutning og overgang til fast vitenskapelig stilling. Den faste stillingen lyses ut og den best kvalifiserte vil få et tilbud. Det er stor sannsynlighet for at en vellykket TFS Starting Grant kandidat er den beste kandidaten. Det ble argumentert (sitat) at det er problematisk at andre mulige søkere legger inn mye arbeid i søknaden– uten å vite at stillingen allerede er «øremerket» til en kandidat. Usikkerhet angående fast stilling fører til at kandidatene bruker unødvendig mye energi på å dette – fremfor det å forske og lede sin forskningsgruppe. Det fører i neste omgang til at de vurderer det nødvendig å ha alternative planer for videre karriere andre steder enn ved UiT. Hoveddelen av de som er intervjuet støtter at TFS Starting Grant kobles mot innstegsstillinger på UiT, det gir økt jobbsikkerhet for kandidatene med definert inngang, utgang og evaluering underveis. Flere trakk frem at UiT må legge mer på bordet (eks innstegsstillinger) for å lykkes med å rekruttere eksellente nasjonale og internasjonale kandidater. Tidsrammen er også lengre (5-6 år) for innstegsstillinger, noe som gir bedre rom for forventningene som ligger til TFS Starting Grant programmet: etablere forskningsgruppe, egen lab, undervise, veilede, søke eksterne midler og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt på 4 år. Stiftelsen vil diskutere mulig bruk av innstegsstillinger med UiT for fremtidige utlysninger. Basert på tilbakemeldingene i evalueringen har stiftelsen nå lagt føringer i avtalene med UiT for en tydeligere tidslinje for utlysning av fast vitenskapelig stilling for kandidatene.

Flere tilbakemeldinger

Mange melder at det tar lang tid å rekruttere stipendiater og post doc til stillingene (opp mot 1 år fra utlysning til ansettelse), og dermed er det viktig at arbeidet med å rekruttere personell til forsknings-prosjektene starter i god tid. Flere er bekymret for at dette tar så lang tid og frykter at man mister gode kandidater på «oppløpssiden», men inntrykket er at det har vært bedring her etter innføring av nye fellestjenester via Adm2020.

Alle TFS Starting Grant kandidatene får tilbud om å være med i karriereprogrammet UiT Aurora Outstanding. Kandidatene melder at dette har vært positivt for karriereutvikling, nettverksbygging og introduksjon til norske forhold. Internasjonale kandidater etterlyser imidlertid mer info om særnorske forhold når de ankommer Norge/Tromsø/UiT (både privat og jobbmessig).

BFE har god erfaring med å tilby en «administrativ guide» til nye Starting Grant kandidater, og stiftelsen vil ta til orde for at også de andre fakultetene etablerer dette. Alle kandidatene etterlyser bedre regnskapsrapporter som viser forbruk av midler underveis i prosjektet på er format som er forståelig hver måned eller evt. hvert tertial.

På spørsmål angående de økonomiske rammene og innretning på programmet, var tilbakemeldingene at (sitat) etablering av forskningsgruppe og forskningsledelse er rett innretning, finansieringen oppfattes som raus, men er samtidig ikke for mye, og innretningen gir mulighet for å være ambisiøs.

Tilbakemeldingene tyder på at ordningen med TFS Starting Grant programmet ikke er godt kjent utenfor UiT. Nominasjon av kandidater blir foretatt ved at vitenskapelige ansatte foreslår kandidater fra sine nettverk. I samtalene kom det frem at dette arbeidet kan struktureres enda bedre ved fakultetene for å fremme de beste kandidatene. Siste utlysning viser at UiT har lykkes med å finne gode kandidater å nominere til TFS Starting Grant programmet blant mange dyktige MSCA-IF (Marie Curie) kandidater.

Publiseringsaktivitet for TFS Starting Grant kandidatene

I forbindelse med gjennomgangen av ordningen har stiftelsen mottatt et notat utarbeidet av SEFU (Seksjon for forskning og utdanningskvalitet) ved UiT som viser oversikt over publiseringsaktiviteten til de som har mottatt TFS Starting Grant, sammenlignet med øvrige forskere innenfor samme fagfelt. Vurdering av forskningsportefølje gir et tydelig bilde av at TFS Starting Grant kandidatene er svært aktive forskere. I Figur 2 kan det leses at TFS Starting Grant kandidater publiserer 5 ganger mer enn andre forskere innen samme fagfelt.

Videre viser notatet at TFS Starting Grant kandidatene har større internasjonalt forskningssamarbeid, med 80% internasjonale samarbeidspartnere på publikasjonene, mot 50-60% hos UiT forskere generelt. Oversikten viser at 42% av publikasjonene til TFS Starting Grant kandidatene er i nivå 2 tidsskrifter (de 20% beste tidsskriftene), mens øvrige forskere innenfor samme fagfelt har 24% av publikasjonene i nivå 2 tidsskrifter. Videre viser kartleggingen at de er svært aktive når det gjelder søknader om ekstern finansiering.

Fig-3-publikasjoner

Fig. 3 Vitenskapelig publisering i perioden 2016-2019 (registrert i Cristin). TFS Starting Grant kandidatene har hatt 128 NVI (Norsk Vitenskaps-Indeks) publikasjoner i perioden, mot 27 NVI publikasjoner andre forskere innen samme fagfelt.

Oppfølgingspunkter:

Stiftelsen vil følge opp om innstegsstillinger kan kobles opp mot TFS Starting Grant programmet i fremtidige utlysninger. Stiftelsen vil ta til orde for å etablere faste kontaktpersoner ved instituttene for erfaringsdeling. Videre har allerede stiftelsen oppdatert avtalen slik at det er en tydeligere tidslinje for utlysning av fast vitenskapelig tekst.

Fakta om Tromsø forskningsstiftelse

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) ble opprettet av Trond Mohn den 28. mars 2007. Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning ved UiT Norges arktiske universitet.

TFS har mottatt to gaver fra Trond Mohn på til sammen 400 millioner kr. I forbindelse med den andre gaven i 2015 startet stiftelsen med årlig utlysning av TFS Starting Grant, samt tematiske satsinger som forsterker UiT sine strategiske prioriteringer.

Samlet tildeling fra stiftelsen er nå kommet opp i betydelige 499 millioner kroner. Alle prosjekter som mottar tildeling fra stiftelsen har internasjonal toppkvalitet, og de er alle evaluert av eksterne internasjonale eksperter innen hvert fagfelt. TFS og UiT har i samarbeid funnet satsinger og prosjekt for å bygge kompetanse og styrke ulike faglige tema ved UiT.

Tromsø forskningsstiftelse har som mål å fremme merverdi utover ren finansiering, og har per dato 32 aktive prosjekter i sin portefølje, derav 14 TFS Starting Grant prosjekter.

Fakta om TFS Starting Grant programmet

Det var det 11 aktive kandidater i programmet høsten 2020. Per dato har 2 av disse TFS Starting Grant kandidatene fått opprykk til professor, 5 er ansatt som førsteamanuensis, mens 4 er ansatt som forskere. En kandidat planlegger å søke om opprykk til professor nå i høst. Ytterligere 3 kandidater ble gitt tildeling høsten 2020, men de er ikke inkludert i evalueringen. Samlet tildeling til TFS Starting Grant programmet er nå kommet opp i betydelige 162 millioner kr.

Det er en overvekt av kandidater fra naturvitenskapelige fagområder. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) har nominerte om lag 20% av totalt antall nominerte, tilsvarende utgjør HSL-kandidater om lag 20% av vinnerne. Programmet har god kjønnsbalanse (6 kvinner og 5 menn).

Det er god balanse mellom internasjonale rekrutteringer som har blitt rekruttert til UiT (4 av 11), internasjonale kandidater som hadde relasjon til UiT når de søkte (4 av 11) og nasjonale kandidater (3 av 11).