Hvordan vi arbeider

Fotograf: Universitetet i Tromsø
Foto: UiT (Lars Åke Andersen)

Hvordan vi arbeider

Trond Mohn forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse samarbeider om egen UiT-satsing

Tromsø forskningsstiftelse sin søsterstiftelse i Bergen – Trond Mohn forskningsstiftelse – har besluttet å gjennomføre en egen UiT-satsing for å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet ved UiT. Trond Mohn forskningsstiftelse setter av årlige økonomiske rammer for UiT-satsingen og TFS vil identifisere og utvikle støtteverdige forskningsprosjekter innenfor denne rammen. De nye prosjektene kan enten være rene UiT-prosjekter eller UiT-ledede samarbeidsprosjekter med Bergen.

Stiftelsen har som formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, knyttet til eller i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. Tromsø forskningsstiftelse arbeider for å styrke forskning gjennom å utvikle gode programmer og kvalitetssikrede tildelingsprosesser. Stiftelsen har knyttet til seg et eget Rådgivende utvalg til hjelp med kvalitetssikring. Det innhentes vurderinger og råd fra uavhengig fagekspertise (peer review). Prosessen vil være tilpasset prosjektet og fremgå av utlysningene eller klargjøres for de aktuelle søkerne.

Hvordan vil TFS arbeide

Stiftelsen er en strategisk samarbeidspartner for UiT og vil ha jevnlige dialogmøter med universitetsledelsen og fakultetene/enhetene. Dialogmøtene vil bli brukt til å identifisere nye prosjektideer.

Plan for tildelingsaktivitet

 • Hvert annet år lyser stiftelsen ut TFS Starting Grant i en to-stegs søknadsprosess. Første tildeling 2024.
 • Hvert annet år tildeles tematiske satsinger. Første tildeling 2023.
 • UiT medfinansierer alle prosjekter med 50% og alle prosjekter må derfor forankres i fakultetene før de fremmes for TFS.
 • Prioriterte søknader oversendes TMS som fatter endeling vedtak.
  .

Tematisk satsing med tildeling i 2025

Fakultetene/enhetene på UiT inviteres til å sende inn skisser (på vedlagt SKISSE-MAL) på tematiske satsinger til TFS.

Stiftelsen har ingen føringer på tematikk. Skissen kan enten beskrive en tverrfaglig satsing (innad på et fakultet eller som samarbeid mellom flere fakulteter), eller den tematiske satsingen kan komme fra et forskningsmiljø på et fakultet.

Det er frist 15. april 2024 for innsending av skisse til post@tfstiftelse.no.

Styret vil vurdere innsendte skisser sammen med andre skisser. Hvis styret vurderer at skissen tilfredsstiller stiftelsens prioriteringer, kan initiativtakerne bli invitert til å sende inn full søknad innenfor en angitt økonomisk ramme

Generelle prinsipper for TFS

 1. TFS sikter mot forskningsprosjekter med internasjonal toppkvalitet
 2. Prosjektene vurderes av uavhengige eksterne eksperter (fagfellevurdering/ peer review)
 3. Satsinger gjøres i spleiselag mellom TMS og UiT
 4. Forskningsprosjektene skal utgjøre en tydelig forskjell
 5. Det kreves ingen gjenytelser utover synlighet

.

Prinsipper og begrunnelser for Trond Mohns forskningsstiftelse sine satsinger

Stiftelsen skal i all sin virksomhet fremme 

1. Kompetanse og talent
2. Samarbeid og deling av kunnskap
3. Sunn konkurranse
4. Nytte for folk og samfunn

Satsinger skal være godt begrunnet i

1. Støtte allerede eksellent miljø
2. Bidra til å bygge eksellent miljø
3. Styrke mottakerinstitusjonene i konkurransen
4. Nasjonal satsing
5. Stimulere tverrfaglighet
6. Stimulere innovasjon
7. Internasjonal satsing
8. Samarbeid mellom donatorer

Alle satsinger skal gjøre en forskjell som kan ses tydelig om noen år: dette ville ikke vært mulig uten Trond Mohn forskningsstiftelse.

Hvilken rolle skal stiftelsens støtte spille?

TFS ønsker å utløse og forsterke velbegrunnede satsinger på UiT. TFS-støtte gis derfor utelukkende som samfinansiering og til større satsinger som institusjonen selv prioriterer.

TFS-støtte skal utgjøre en tydelig forskjell for eksempel ved å muliggjøre tiltak som ellers ikke hadde latt seg gjennomføre. TFS prioriterer satsinger med positive effekter på samfunnet. TFS og fagmiljøene har et felles ansvar for å synliggjøre hvilken forskjell TFS-støtten utgjør.

TFS vil prioritere å finansiere færre, større prosjekt som er godt forankret i UiTs strategi, slik at effekten av TFS støtte varer ut over prosjektperioden, gjerne innen tematikk med landsdelsrelevans og spesielle gode forutsetninger ved eksisterende størrelse/kvalitet eller til å kunne løftes dit ved TFS engasjement.

Budsjettering 

TFS/TMF er en strategisk partner med UiT. Prosjektene som støttes skal være strategisk viktige satsinger for UiT. Det forventes at UiT bidrar med noen friske midler i egenandel. Alle utgifter til prosjektet skal fremgå av budsjettet. Ethvert TMF-bidrag må matches av ressurser fra UiT på omtrent samme nivå. Slike matchende ressurser kan inkludere lønn, forbruksvarer, utstyr, overhead relatert til stillinger finansiert av TMF og «leiestedskostnader» (f.eks. bruk av laboratorier/utstyr).

TMF-finansiering kan brukes til:

 • PhD-stipend, postdoktorstipend og teknisk personell
 • TMF-finansiering kan brukes til forskertid og administrativ støtte utover det som er inkludert i leiekostnadene (f.eks. administrativ koordinator for et senter)
 • Andre forskningsutgifter direkte knyttet til prosjektet, for eksempel driftskostnader og kjøp av mindre forskningsutstyr.

Finansiering fra stiftelsen kan IKKE brukes til:

 • Andre utgifter som ikke er direkte knyttet til prosjektet
 • Overhead-kostnader
 • Merk: Overhead-kostnadene for UiT-finansierte stillinger er IKKE inkludert i beregningen av % egenfinansiering fra UiT (men kan vises i budsjettet som UiT-bidrag).

Vennligst spesifiser eventuell annen finansieringskilde.

Rapportering til stiftelsen

Alle TFS finansierte prosjekter er pålagt å levere faglige framdriftsrapport 20. mars hvert år. Prosjektleder skal være faglig ansvarlig for rapportene. Vertsinstituttets ledelse skal være forelagt rapportene til godkjenning før oversendelse til TFS.

UiT skal levere prosjektregnskapsrapporter for påløpte kostnader foregående år i prosjektperioden til TFS. Frist for prosjektregnskapsrapportering er 20. mars. Prosjektregnskapsrapporten skal inneholde oversikt over midlene fra stiftelsen, egenandeler fra UiT og eventuell annen finansiering.

Framdriftsrapport-skjema og regnskapsrapportskjema (link til UiTs intranett) kan lastes fra her.