Hvordan vi arbeider

Fotograf: Universitetet i Tromsø
Foto: UiT (Lars Åke Andersen)

Hvordan vi arbeider

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse samarbeider om egen UiT-satsing

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) sin søsterstiftelse i Bergen – Trond Mohn stiftelse – har besluttet å gjennomføre en egen UiT-satsing for å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet ved UiT. Trond Mohn stiftelse setter av årlige økonomiske rammer for UiT-satsingen og TFS vil identifisere og utvikle støtteverdige forskningsprosjekter innenfor denne rammen. De nye prosjektene kan enten være rene UiT-prosjekter eller UiT-ledede samarbeidsprosjekter med Bergen.

Hvordan vi arbeider

Stiftelsen har som formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, knyttet til eller i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. Tromsø forskningsstiftelse arbeider for å styrke forskning gjennom å utvikle gode programmer og kvalitetssikrede tildelingsprosesser. Stiftelsen har knyttet til seg et eget Rådgivende utvalg til hjelp med kvalitetssikring. Det innhentes også vurderinger og råd fra uavhengig fagekspertise. Prosessen vil være tilpasset prosjektet og fremgå av utlysningene eller klargjøres for de aktuelle søkerne.

Stiftelsen ønsker å være en strategisk og selvstendig samarbeidspartner med UiT. Stiftelsen har jevnlig dialogmøter med UiT der pågående og mulige nye initiativer diskuteres. Dette kan være satsinger som UiT ser mulighet for å realisere i samarbeid med TFS, som målrettede initiativer innen UiTs satsingsområder, oppbygging og eller styrking av viktige fagområder ved UiT. En fellesnevner for satsinger der TFS og UiT blir enig om å etablere et samarbeid, er at TFS bidrag er avgjørende for å realisere satsingen. Alle satsinger vil måtte bestå en ekstern kvalitetsvurdering og det er normalt at UiT og TFS bidrar 50-50, slik at TFS sikrer at satsingen også prioriteres av UiT. TFS kan også invitere UiT til samarbeid om egne forslag til satsinger.

En prosess frem mot en søknad til stiftelsen gjennomføres i flere steg over flere måneder fram mot en eventuell tildeling. Det vil bli invitert til søknad om/når tiden er moden, for å sikre at det foreligger en konsistent beskrivelse av satsingen som også lar seg evaluere eksternt.

Alle søknader til stiftelsen vil bli sendt til ekstern fagfellevurdering, der akademias egne kvalitetsindikatorer blir benyttet.

Hvordan søke støtte fra stiftelsen?

  • Hvert annet år lyser stiftelsen ut TFS Starting Grant i en to-stegs søknadsprosess. Første tildeling 2024.
  • Hvert annet år tildeles tematiske satsinger. Første tildeling 2023.
  • UiT medfinansierer alle prosjekter med 50% og alle prosjekter må derfor forankres i fakultetene før de fremmes for TFS.
  • Prioriterte søknader oversendes TMS som fatter endeling vedtak.

Stiftelsen kan etter innledende dialog velge å invitere aktuelle samarbeidspartnere til å utarbeide en skisse. En slik skisse vil gi styret grunnlag til å vurdere initiativet i forhold til stiftelsens prioriteringer. Stiftelsen ønsker på dette stadiet å avklare potensiale, men uten å skape irreversible bindinger.

Om styret vurderer at innsendt skisse har tilstrekkelig kvalitet/modenhet/forankring kan initiativtakerne bli invitert til å sende inn en søknad. Initiativtakerne vil da motta en invitasjon til å sende søknad med tilhørende evalueringskriterier.

Prinsipper for utdelinger

  1. TFS sikter mot forskningsprosjekter med internasjonal toppkvalitet
  2. Prosjektene vurderes av uavhengige eksterne eksperter (fagfellevurdering/ peer review)
  3. Satsinger gjøres i spleiselag mellom TMS og UiT
  4. Forskningsprosjektene skal utgjøre en tydelig forskjell
  5. Det kreves ingen gjenytelser utover synlighet

.

Prinsipper og begrunnelser for Trond Mohns stiftelse sine satsinger

Stiftelsen skal i all sin virksomhet fremme 

1. Kompetanse og talent
2. Samarbeid og deling av kunnskap
3. Sunn konkurranse
4. Nytte for folk og samfunn

Satsinger skal være godt begrunnet i

1. Støtte allerede eksellent miljø
2. Bidra til å bygge eksellent miljø
3. Styrke mottakerinstitusjonene i konkurransen
4. Nasjonal satsing
5. Stimulere tverrfaglighet
6. Stimulere innovasjon
7. Internasjonal satsing
8. Samarbeid mellom donatorer

Alle satsinger skal gjøre en forskjell som kan ses tydelig om noen år: dette ville ikke vært mulig uten Trond Mohn stiftelse.

Hvilken rolle skal stiftelsens støtte spille?

TFS ønsker å utløse og forsterke velbegrunnede satsinger på UiT. TFS-støtte gis derfor utelukkende som samfinansiering og til større satsinger som institusjonene selv prioriterer.

TFS-støtte skal utgjøre en tydelig forskjell for eksempel ved å muliggjøre tiltak som ellers ikke hadde latt seg gjennomføre. TFS prioriterer satsinger med positive effekter på samfunnet. TFS og fagmiljøene har et felles ansvar for å synliggjøre hvilken forskjell TFS-støtten utgjør.

TFS vil prioritere å finansiere færre, større prosjekt som er godt forankret i UiTs strategi, slik at effekten av TFS støtte varer ut over prosjektperioden, gjerne innen tematikk med landsdelsrelevans og spesielle gode forutsetninger ved eksisterende størrelse/kvalitet eller til å kunne løftes dit ved TFS engasjement.

Rapportering til stiftelsen

Alle TFS finansierte prosjekter er pålagt å levere faglige framdriftsrapport 20. mars hvert år. Prosjektleder skal være faglig ansvarlig for rapportene. Vertsinstituttets ledelse skal være forelagt rapportene til godkjenning før oversendelse til TFS.

UiT skal levere prosjektregnskapsrapporter for påløpte kostnader foregående år i prosjektperioden til TFS. Frist for prosjektregnskapsrapportering er 20. mars. Prosjektregnskapsrapporten skal inneholde oversikt over midlene fra stiftelsen, egenandeler fra UiT og eventuell annen finansiering.

Framdriftsrapport-skjema og regnskapsrapportskjema (link til UiTs intranett) kan lastes fra her.