Vedtekter

headerbilde

Vedtekter for Tromsø forskningsstiftelse

§ 1 Stiftelsens navn skal være Tromsø forskningsstiftelse.

§ 2 Stiftelsen er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28.mars 2007.

§ 3 Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet. Stiftelsen kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

§ 4 Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 100 000.

§ 5 Stiftelsen skal forvalte og plassere midlene slik at det oppnås betryggende sikkerhet og tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6 Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. UiT Norges arktiske universitet oppnevner tre medlemmer. Stifter og eventuelle senere medstiftere oppnevner to medlemmer. Hver av partene oppnevner hver sin vararepresentant.

  • Donator oppnevner styreleder i samråd med UiT Norges arktiske universitet.
  • Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Styremedlemmene kan gjenoppnevnes.
  • Stiftelsens styre oppnevner forretningsfører.
  • Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall og ved stemmelikhet teller styrets leders stemme dobbelt.
  • Det samlede styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi fullmakt til ett eller flere styremedlemmer til å representere stiftelsen utad, enten alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakten.

§ 7 Styret fastsetter godtgjørelsen for styremedlemmene.

§ 8 Stiftelsens styre kan oppnevne rådgivende organ til støtte for sitt arbeid.

§ 9 Styret velger revisor for stiftelsen.

§ 10 Forslag til endring i disse vedtektene, omdanning eller oppløsning av stiftelsen kan fremmes av styret og forelegges den aktuelle tilsynsmyndighet til godkjenning i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

Tromsø, 14.mars 2017