Andreia Plaza-Faverola

Andreia-50
Foto: Jonatan Ottesen/uiT

Andreia Plaza-Faverola

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage (SEAMSTRESS)

VERTSINSTITUTT: Department of Geosciences, Faculty of Science and Technology
PERIODE: 2019-2024
BEVILGNING: 11,1 MNOK
HJEMMESIDE
BLOG about the Calypso cruice
Video om Plaza-Faverola’s prosjekt 

SEAMSTRESS har som mål å undersøke de underliggende mekanismene bak utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. En stor bekymring vedrørende klima endringer er drivhus gasser, slik som metan. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke bare det globale klimaet, men også havbunnsøkologi og det øker risiko for undersjøiske skred og tsunamier. Vi vet at dette er et utbredt fenomen, men forstår enda lite om de mekanismene som kontrollerer dette, nødvendig for timing og kvantifisering av slike utslepp.

SEAMSTRESS legger frem en arbeidshypotese, dette er at metan utslipp er tett knyttet til krefter fra regionale prosesser som tektonikk eller vekt av solide ismasser, men mer forskning er nødvendig for å bevise dette. Prosjektet er støtet av en «starting grant» fra TFS og en fra NFR (Frinatek) og har rekruttert 2 PhD studenter, 2 post doc, en forskning assistent og 2 kort tid samarbeider for å jobbe, sammen med prosjekts lederen og partnerne, med å kvantifisere de fysiske kreftene som påvirker sedimentene og som kan ha en innvirkning på gas-utslipp langs de arktiske kontinentale marginene. Prosjektet startede i april 2019 og kan følges på https://site.uit.no/seamstress/

Andreia Plaza-Faverola studerte Geofysikk ved Universidad Simón Bolívar i Caracas, Venezuela.  Hun fikk en MSc. i Geologi i 2004 ved Institute Frances du Petrol i Frankrike. Hun fullførte sin doktorgrad i gas hydrater som en samarbeid mellom UiT, Norges Arktiske Universitet of IFREMER i 2010. Hun var postdoktor ved GNS Science i Wellington, New Zealand i 2011-2013. Siden jobbet hun som forsker ved CAGE – Center for Arctic gas hydrates, environment and climate, Institutt for Geovitenskap, UiT.

Seamstress illustration-e1571598417971-1024x512
SEAMSTRESS illustration by Torger Grytå
Logo Seamstress rgb 700-1