Andreia Plaza-Faverola

Andreia-50
Foto: Jonatan Ottesen/uiT

Andreia Plaza-Faverola

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage (SEAMSTRESS)

VERTSINSTITUTT: Department of Geosciences, Faculty of Science and Technology
PERIODE: 2019-2023
BEVILGNING: 11,1 MNOK
HJEMMESIDE
BLOG about the Calypso cruice

SEAMSTRESS har som mål å undersøke de underliggende mekanismene bak utslipp av drivhusgasser fra havbunnen.

En stor bekymring vedrørende klima endringer er drivhus gasser, slik som metan. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke bare det globale klimaet, men også havbunnsøkologi og det øker risiko for undersjøiske skred og tsunamier. Vi vet at dette er et utbredt fenomen, men forstår enda lite om de mekanismene som kontrollerer dette, nødvendig for timing og kvantifisering av slike utslepp.

SEAMSTRESS legger frem en arbeidshypotese, dette er at metan utslipp er tett knyttet til krefter fra regionale prosesser som tektonikk eller vekt av solide ismasser, men mer forskning er nødvendig for å bevise dette.

Prosjektet er støtet av en «starting grant» fra TFS og en fra NFR (Frinatek) og har rekruttert 2 PhD studenter, 2 post doc, en forskning assistent og 2 kort tid samarbeider for å jobbe, sammen med prosjekts lederen og partnerne, med å kvantifisere de fysiske kreftene som påvirker sedimentene og som kan ha en innvirkning på gas-utslipp langs de arktiske kontinentale marginene.

Direkte eksperimenter som målinger av sedimentære egenskaper og tektoniske krefter kan sammen med numeriske modeller validere timing og kvantifisering av gas som slippes ut over geologisk tid. Foreløpige resultater fra Svalbards margin i vest viser at mesteparten av gass i regionen oppstår der åpning av mid-oseanske rygger danner sprekker i det overliggende sediment, som fører til at gass kan bevege seg. Sprekkene er derimot tette og gassen holdes fanget i områder som undergår tektonisk kompresjon. Konseptene og tilnærmelsene utviklet av SEAMSTRESS for Arktiske undersøkelser kan også bli gjort andre steder der estimering av mengde metan som slippes ut fra havbunn er nødvendig for å utrede effekten på hydrologiske og atmosfæriske prosesser.

Prosjektet startede i april 2019 og kan følges på https://site.uit.no/seamstress/

Seamstress illustration-e1571598417971-1024x512
SEAMSTRESS illustration by Torger Grytå
Logo Seamstress rgb 700-1

Mediedekning :